Pobierz

Publikacja

Reaktywność i adaptatywność podmiotów gospodarczych w fazach dekoniunktury
Autor/autorzy: ANETA ZELEK (red.)

Słowa kluczowe: kryzys, dekoniunktura, reaktywnośc firm,

Rok publikacji: 2011

Obszar i dziedzina wiedzy:

  • Analizy ekonomiczne
    • Makroekonomia
    • Mikroekonomia

Rodzaj publikacji: Monografia

Źródło publikacji: Wydawnictwo ZPSB

O czym jest publikacja/opracowanie? Jaki jest cel pracy, czego dotyczy? :

Autorzy prezentowanej pracy wyrażają przekonanie, że okres trwania dekoniunktury oraz głębokość amplitudy wahań koniunkturalnych determinowane są zdolnością podmiotów gospodarczych do regeneracji po okresie spowolnienia gospodarczego. Dlatego za główny cel prezentowanej książki uznano analizę reaktywności i adaptacyjności podmiotów gospodarczych na zjawiska recesji i kryzysu jako faz dekoniunkturalnych cyklu koniunkturalnego. Reaktywność podmiotów gospodarczych wobec objawów dekoniunktury należy rozumieć jako wrażliwość (sensytywność) firm i gospodarstw domowych na negatywne zjawiska związane z kryzysem, powodującą tendencję do intensywnego reagowania na takie bodźce zewnętrzne. Adaptacyjność z kolei oznacza zdolność podmiotów gospodarczych do podejmowania i wdrażania zmian dostosowawczych do nowych, zmienionych warunków gospodarczych.

Kogo powinna zainteresować? Wymień grupy potencjalnych odbiorców. :

Intencją autorów tej książki nie jest epatowanie kryzysem, jego objawami i skutkami. Nie jest też zamierzeniem autorów mentorska postawa, wytykająca podmiotom gospodarczym błędy działania. Autorzy wierzą, że pozycja ta może zapełnić pewną lukę na polskim rynku profesjonalnych wydawnictw z zakresu analiz gospodarczych i tym samym może pomóc w eliminacji wielu realnych problemów, przed którymi stają firmy i konsumenci w fazach dekoniunktury. Dlatego książkę tą należy zaadresować przede wszystkim do praktyków biznesu, analityków, konsultantów czy doradców biznesowych. Autorzy wyrażają nadzieję, że może być ona również ciekawym opracowaniem dla środowisk akademickich i naukowych, parających się badaniem cyklu koniunkturalnego.

Dlaczego warto ją przeczytać? Co da przeczytanie publikacji? - wykorzystaj tzw. język korzyści. :

Szczegółowe cele projektu mają charakter dualny – poznawczy i pragmatyczny. Celem poznawczym jest naukowa diagnoza zachowań, reakcji i postaw decyzyjnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w okresie dekoniunktury. Celem pragmatycznym jest konceptualizacja modelu reaktywności koniunkturalnej obu typów podmiotów gospodarczych, poprzez sporządzenie normatywnych rekomendacji dotyczących ich funkcjonowania w trudnych warunkach ekonomicznych charakterystycznych dla fazy recesji i kryzysu gospodarczego.
Poznanie motywów i determinant decyzji podejmowanych w warunkach dekoniunktury gospodarczej, a także faktycznych zachowań jednostek ekonomicznych w obliczu kryzysu pozwoliło na zweryfikowanie przyjętej w badaniach głównej hipotezy badawczej, zakładającej, że podmioty gospodarcze w Polsce wykazują słabą i opóźnioną reaktywność na symptomy dekoniunktury gospodarczej, podejmują błędne decyzje ekonomiczne, co w efekcie wpływa na ich obniżoną zdolność adaptacji do wahań cyklu koniunkturalnego.

Jakie zastosowano metody? W jaki sposób osiągnięto cel pracy? :

Badania natury, przebiegu i morfologii ostatniego kryzysu i jego oddziaływania na podmioty gospodarcze pozostają ważnym i potrzebnym zagadnieniem badawczym. Aktualność problematyki dekoniunktury gospodarczej w połączeniu z niedostateczną liczbą badań i analiz podejmujących to zagadnienie z uwzględnieniem polskiej specyfiki, skłoniły zespół badawczy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu do podjęcia badań empirycznych w grupie 200 przedsiębiorstw i 500 gospodarstw domowych Pomorza Zachodniego, zrealizowanych w ramach projektu badawczego pt. „Reaktywność i adaptatywność podmiotów gospodarczych w fazach dekoniunktury"

Pobierz

Data utworzenia: 12 listopada 2014 21:24:49 | Data modyfikacji: 12 listopada 2014 21:45:18 | Opublikowane przez: ANETA ZELEK
Informacja o cookies

Zgadzam się Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej na ten temat znajdziesz w Regulaminie Platformy Matrix.