Szczecin, dn. 10 lipca 2012 r.

Regulamin, który akceptujesz korzystając z Platformy MATRIX.

 

REGULAMIN
PLATFORMY  MATRIX

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Platformy MATRIX w ramach wymiany informacji w zakresie wiedzy i doświadczenia Użytkowników Platformy.
 2. Dostęp do Platformy MATRIX dla Użytkowników jest możliwy wyłącznie za pomocą drogi elektronicznej. Dostęp ma charakter powszechny, bezpłatny i dobrowolny.
 3. Platforma MATRIX jest komunikatorem i informatorem w wyżej wymienionym zakresie. Administrator nie poznosi żadnej odpowiedzialności za skutki szeroko pojętych transakcji pomiędzy Użytkownikami.
 4. Platforma MATRIX powstała w ramach projektu „PI-Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Pod użytymi w niniejszym regulaminie pojęciami rozumie się:
  1. Regulamin Platformy – niniejszy regulamin korzystania z Platformy MATRIX;
  2. Platforma MATRIX – platforma internetowa dostępną pod adresem www.platformamatrix.pl,  składającą się z czterech komponentów wzajemnie ze sobą powiązanych tj. bazy wiedzy, bazy ekspertów, bazy praktyk i staży, oraz panelu informacyjno-edukacyjnego;
  3. Baza Wiedzy (BW) – to komponent Platformy MATRIX, gdzie znajdują się m.in. prace naukowe, dyplomowe, prace nagrodzone w konkursach naukowych,  opracowania firm, ekspertów,  artykuły oraz inne opracowania;
  4. Baza Ekspertów (BE) - to komponent Platformy MATRIX zawierający oferty ekspertów i ekspertyz;
  5. Baza Praktyk i Staży (BPS) – to komponent Platformy MATRIX zawierający oferty praktyk i staży, oraz praktykantów i stażystów;
  6. Panel informacyjno-edukacyjny – to komponent Platformy MATRIX zawierający treści informacyjno – edukacyjne;
  7. Użytkownik platformy – to osoba lub instytucja, uczelnia, organizacja lub firma bezpośrednio korzystającą z Platformy MATRIX;
  8. Konto Użytkownika – udostępnione przez Platformę MATRIX Użytkownikowi miejsce na serwerze, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Platformy, oraz na które Użytkownik wprowadza dane i nimi zarządza;
  9. Profil Użytkownika – zbiór danych, których moderatorem jest Użytkownik konta, przy czym profil uczelni, firmy, organizacji, instytucji może założyć tylko i wyłącznie osoba upoważniona przez ten podmiot;
  10. Dane – dane osobowe w przypadku osób fizycznych, zgromadzone podczas rejestracji, jak również dane uczelni, firmy, organizacji, instytucji, oraz wszystkie informacje, które Użytkownik będzie umieszczał na koncie i którymi będzie zarządzał w ramach konta;
  11. Administrator Platformy MATRIX – podmiot zarządzający i administrujący Platformą na czas realizacji Projektu - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie;
  12. Nadużycia i niezgodne z  prawem działania Użytkowników – to w szczególności publikacja nieautoryzowanych materiałów, naruszenie praw autorskich, zamieszczanie reklam na platformie MATRIX, wysyłanie reklam i spam do Użytkownika systemu, używanie obraźliwych słów, a także korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi) oraz inne nadużycia.

   

§ 2

TECHNICZNE WARUNKI PLATFORMY MATRIX

 

 1. Platforma MATRIX obejmuje przede wszystkim:
  1. stworzenie Platformy komunikacyjnej w zakresie czterech komponentów tj. BW, BE, BPS, i panelu edukacyjno-informacyjnego m.in. poprzez prowadzenie bazy kont profili Użytkowników umożliwiającej wyszukiwanie Użytkowników oraz wymianę korespondencji, jak również zawieranie nowych kontaktów pomiędzy Użytkownikami, zintensyfikowanie współpracy między sektorem nauki i biznesu, wzajemny dostęp do zasobów wiedzy i doświadczenia pomiędzy komponentami Platformy MATRIX;
  2. udostępnianie przez Platformę MATRIX przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników danych, w szczególności: pracaukowych, prac dyplomowych uczelni i opracowania firm, prac nagrodzonych w konkursach naukowych, artykułów oraz innych opracowań, a także wyników badań i wyników doświadczeń. Ponadto Użytkownicy mogą umieszczać oferty ekspertów i ekspertyz, a także oferty praktyk i staży, oraz praktykantów i stażystów;
  3. udostępnianie w panelu informacyjno - edukacyjnym różnego rodzaju poradników, wzorów dokumentów, filmów instruktażowych, porad prawnych, a także e-kursów.
 2. Platforma MATRIX pełni funkcję systemu informacyjnego dostępnego w formie elektronicznej dla różnych grup Użytkowników.
 3. Na Platformie MATRIX działają on-line wszystkie komponenty, dzięki czemu Platforma MATRIX jest narzędziem integralnym charakteryzującym się: modułowością, personalizacją, zarządzaniem grupami Użytkowników Platformy.
 4. Platforma MATRIX nie wymaga instalowania na komputerach osobistych. W celu prawidłowego korzystania z Platformy MATRIX niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu Cookiem, oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail),
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom funkcjonowania Platformy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy MATRIX wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach Użytkowników.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Platformy MATRIX, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 7. Wszelkie zakłócenia i problemy w funkcjonowaniu Platformy MATRIX mogą być zgłaszane przez Użytkownika  do Administratora poprzez zakładkę „Kontakt”.

 

§ 3
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik korzysta z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadami wynikającymi z niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik, który zarejestrował się na Platformie, korzysta z Platformy MATRIX za pomocą swojego konta.
 3. Posiadanie konta umożliwia nieograniczony dostęp do korzystania z Platformy, z jej funkcjonalności i treści zawartych w poszczególnych komponentach Platformy, w szczególności możliwość komunikowania się z Użytkownikami Platformy, jak również możliwość aktywnego korzystania z BW, BE, BPS, a także Panelu informacyjno-edukacyjnego.
 4. W ramach konta Użytkownik określa swój profil. Za pomocą profilu Użytkownik buduje zbiór danych w BW, BE i BPS, jak również nimi zarządza.
 5. Podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, za wyjątkiem tych danych, których Użytkownik nie udostępnił do wiadomości publicznej Platformy MATRIX.

 

§ 4
ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY MATRIX

 1. Platforma MATRIX jest komunikatorem i informatorem w ramach wymiany informacji w zakresie wiedzy i doświadczenia Użytkowników Platformy.
 2. Administrator tylko i wyłącznie pośredniczy w przepływie informacji.
 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki szeroko pojętych transakcji pomiędzy Użytkownikami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rezultat wspólnych działań Użytkowników podejmowanych poza Platformą.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, za wyjątkiem jego pracowników.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane i treści umieszczane przez Użytkowników w ramach konta.
 6. Administrator dołoży wszelkich starań aby dane na koncie były sprawdzane i weryfikowane nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i rzetelność.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Platformie MATRIX, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem danych lub nieprawdziwych danych osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
 10. Na Platformie MATRIX zabronione są działania mające charakter nadużyć i działań niezgodnych z prawem.
 11. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Platformy MATRIX lub narazić Platformę MATRIX na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego konto.
 12. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Platformy mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 13. Użytkownik poprzez korzystanie z Platformy MATRIX zobowiązuje się w szczególności do:
  1. korzystania z platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, zasadami/warunkami wynikającymi z regulaminu;
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy MATRIX oraz od korzystania z Platformy w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
  3. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz innych podmiotów;
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  5. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Platformy MATRIX, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont  innych Użytkowników;
  6. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Platformy MATRIX, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
  7. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych, lub w celach niezgodnych z prawem;
  8. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Platformy MATRIX lub sprzętu komputerowego, albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
  9. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na wiarygodność funkcjonowania Platformy MATRIX.
 14. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Platformy MATRIX i rozpowszechniania za jej pośrednictwem:
  1. oprogramowania objętego prawami innych osób bez właściwego upoważnienia;
  2. oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
  3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
  4. uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp. za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień z Administratorem;
  5. rozsyłania spamu/nie zamówionej informacji handlowej.
 15. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania na Platformie MATRIX treści bezprawnych, ubliżających, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, dzieł i publikacji propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.

 

§ 5
REJESTRACJA I UCZESTNICTWO UŻYTKOWNIKA NA PLATFORMIE MATRIX 

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Platformy MATRIX jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Do rejestracji i korzystania z Platformy MATRIX niezbędne jest posiadanie przez użytkownika adresu e-mail.
 3. Użytkownik akceptując Regulamin, składa jednocześnie oświadczenie następującej treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Platformy MATRIX;
  3. dane osobowe w przypadku osoby fizycznej i właściwe dane dotyczące instytucji, uczelni, firmy, organizacji podane podczas rejestracji oraz ewentualnie zmienione w trakcie korzystania z Platformy MATRIX, oraz dane umieszczone w ramach konta o danym profilu są prawdziwe, zgodne z prawem, a w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
  4. ewentualny profil uczelni, firmy, organizacji, instytucji w ramach konta zostanie założony zgodnie z odpowiednim i stosownym upoważnieniem tego podmiotu;
  5. umieszczenie na koncie różnego rodzaju publikacji, m.in. prac naukowych, prac dyplomowych uczelni i opracowań firm oraz bazy prac nagrodzonych w konkursach naukowych, jak również wyników badań, wyników doświadczeń nastąpi w sposób legalny i dobrowolny;
  6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Platformę MATRIX, podanych podczas rejestracji oraz zgromadzonych w trakcie korzystania z Platformy MATRIX, w celu prawidłowej działalności i funkcjonalności  Platformy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 
  7. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach konta adres poczty elektronicznej oraz system poczty wewnętrznej informacji systemowych oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Platformy MATRIX;
  8. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczanie na Platformie MATRIX danych, w tym danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez stosownego zezwolenia;
  9. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z platformy MATRIX zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Platformy wynikającym z postanowień Regulaminu;
  10. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Administratora umieszczanych przeze mnie na Platformie danych, treści oraz innych szeroko pojętych publikacji, które naruszają, prawa autorskie, prawo własności, dobre obyczaje, a także Regulamin;
  11. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie przez Administratora szaty graficznej Platformy MATRIX i funkcjonalności Platformy;
  12. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalenie przez Administratora zawartości na Platformy, w tym także na usuwanie i modyfikowanie danych Platformy, zaprzestania prowadzenia Platformy MATRIX, a także na podjęcie przez Administratora wszelkich dozwolonych przez prawo czynności;
 4. Utworzenie i korzystanie z konta na Platformie MATRIX jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Korzystanie z Platformy MATRIX jest bezterminowe i rozpoczyna się z chwilą rejestracji Użytkownika na Platformie i  akceptacji niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 6 i § 5 Regulaminu.
 6. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, możliwość korzystania z Platformy wygasa, natomiast konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Administratora Platformy.
 7. Proces rejestracji użytkowników platformy odbywać się będzie w sposób ciągły od dnia oficjalnego uruchomienia Platformy MATRIX.
 8. Stworzenie konta na platformie MATRIX jest równoważne i tożsame z chęcią korzystania z platformy  i jej zasobów, jak również akceptacją wszystkich warunków Platformy MATRIX objętych niniejszym regulaminem.
 9. Proces rejestracji przebiega za pośrednictwem strony www.platformamatrix.pl i polega na:
  1. wysłaniu wszystkich wymaganych danych rejestracyjnych do Platformy MATRIX i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu,
  2. wysłanie przez Administratora linku aktywacyjnego na adres e-mail podany w danych rejestracyjnych,
  3. potwierdzenie przez Użytkownika linku aktywacyjnego. W przypadku braku potwierdzenia linku aktywacyjnego przez Użytkownika rejestracja nie zostanie zakończona.
 10. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązuje się do podania swoich danych zgodnych  z prawdą. 
 11. Każdy Użytkownik po rejestracji na Platformie otrzymuje konto.
 12. Każdy użytkownik może mieć tylko jedno konto .
 13. W ramach swojego konta Użytkownik podejmuje decyzję o wyborze profilu. W ramach jednego konta użytkownik może mieć jeden lub kilka profili.
 14.  Użytkownik ma możliwość utworzenia profilu: indywidualnego, studenta, pracownika naukowego, stosownie do posiadanych kwalifikacji i uprawnień, lub profilu organizacji przedsiębiorców, instytucji/urzędu, uczelni i firmy. Przy czym profil organizacji, instytucji, uczelni i firmy  może założyć wyłącznie osoba posiadająca stosowne upoważnienie tego podmiotu.
 15. Zakazuje się udostępniania swojego konta innym osobom, jak również korzystania z kont należących do innych osób.
 16. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania na platformie MATRIX danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby. To samo dotyczy danych instytucji, organizacji, uczelni lub firmy. 

§ 6

ZABLOKOWANIE I/LUB USUNIĘCIE KONTA UŻTKOWNIKA

 

  1. Administrator ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Platformy MATRIX bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Platformy MATRIX w szczególności:
   1. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub Administratora;
   2. umieszczenia na koncie, jak również na poszczególnych komponentach materiałów obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Platformy MATRIX;
   3. otrzymania przez Administratora obiektywnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych (również danych osobowych) lub związanej z tymi danymi działalności danego Użytkownika;
   4. otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych (również danych osobowych), lub związanej z tymi danymi działalności danego Użytkownika;
   5. kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.
  2. Administrator ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające przesłanki obiektywnej wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.
  3. Użytkownik może usunąć swoje konto z Platformy MATRIX jedynie za pośrednictwem Administratora.
  4. Użytkownik w każdej chwili może wystąpić z prośbą do Administratora o usunięcie konta, bez podania przyczyny.
  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną możliwością dostępu do wszystkich zgromadzonych w ramach tego konta danych i że zostaną wpisane one do archiwum w bazie danych Platformy.
  6. Po usunięciu lub zablokowaniu konta, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Platformy MATRIX zgodnie z przepisami prawa.
  7. Niezależnie postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Platformy MATRIX poprzez zablokowanie, jak i usunięcie konta.
  8. W przypadku umieszczenia na koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania konta Użytkownika, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z niemożliwością korzystania przez Użytkownika z Platformy.
  9. W przypadku zablokowania i/lub usunięciu konta przez Administratora, założenie nowego konta przez tego samego Użytkownika, przy użyciu adresu e-mail podanego podczas rejestracji Użytkownika jest niemożliwe. 

 

§ 7
PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności w BW szeroko pojętych materiałów, wypowiedzi lub wizerunku na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Administratorowi Platformy MATRIX niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

§ 8
DANE OSOBOWE

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Platformę MATRIX jego danych zgromadzonych na Platformie, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
 2. Administratorem danych zgromadzonych na Platformie MATRIX jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 maja 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,poz. 1204).
 3. Użytkownik ma dostęp  danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania.
 4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane umieszczone na koncie Użytkownika zgodnie ze stanem faktycznym.
 5. Administrator Platformy MATRIX uprawniony jest do udostępniania danych zgromadzonych na Platformie wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Administrator Platformy MATRIX nie udostępnia wbrew prawu danych zgromadzonych na Platformie innym podmiotom w szczególności nieuprawionym osobom.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach spornych i wątpliwych decyzje podejmuje Administrator.
 2. Spornych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. decyzje podejmuje Administrator.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdej chwili, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie w z dniem ogłoszenia na Platformie.
 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 53, oraz na stronie www.platformamatrix.pl.

 

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

Polityka Ochrony Prywatności określa sposób przetwarzania danych osobowych Użytkowników Platformy MATRIX. Opisane poniżej metody ograniczają się do rozwiązań realizowanych bezpośrednio przez Platformę MATRIX i nie są stosowane do innych stron internetowych dostępnych z Platformy MATRIX poprzez umieszczone na niej linki.

1. Podmiot uprawniony do przetwarzania danych
Podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych, dotyczących Użytkowników Platformy MATRIX jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu (zwana dalej jako “ZPSB”). Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności można kierować na adres: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, ul. Żołnierska 53 71-210 Szczecin,
Nr tel: (48) 91 814 94 17   e-mail: matrix@zpsb.szczecin.pl

2. Miejsce i cele przetwarzania danych
Przetwarzanie danych związanych z funkcjonowaniem Platformy MATRIX odbywa się w siedzibie ZPSB i realizowane jest wyłącznie przez osoby powołane do wykonywania działań związanych z przetwarzaniem danych jako “Osoby upoważnione do przetwarzania danych”. Świadczenia w tym zakresie nie są przekazywane do realizacji osobom trzecim.

3. Standardy przetwarzania danych
Dane osobowe udostępniane przez Użytkowników Platformy MATRIX, będą wykorzystywane dla celów funkcjonowania Platformy MATRIX określonych w Regulaminie Platformy i nie będą ujawnione osobom trzecim, z zastrzeżeniem udostępnienia danych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
ZPSB przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Platformy MATRIX. Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy. ZPSB nie udostępnia wbrew prawu danych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom, z zastrzeżeniem wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są w odpowiedni sposób przed nieuprawnionym dostępem lub wglądem osób trzecich.

4. Rodzaje przetwarzanych danych
Systemy informatyczne i oprogramowanie używane do obsługi Platformy MATRIX w trakcie normalnego użytkowania wykorzystują niektóre dane osobowe, które zbierane są w celu umożliwienia kontaktu bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami Platformy MATRIX i są nierozerwalnie związane z protokołami komunikacji internetowej.
Dane osobowe wykorzystywane w celu identyfikacji poszczególnych Użytkowników Platformy są udostępniane przez Użytkownika podczas pierwszej rejestracji na Platformie, jak również w trakcie korzystania z Platformy. Udostępnienie tych danych ma charakter dobrowolny, zgodnie z wymogami określonymi przez ZPSB  w formularzach wypełnianych przez Użytkownika.  
Użytkownik udostępnia dane osobowe w celu korzystania z funkcjonalności zapewnianych przez Platformę MATRIX. Brak udostępnienia danych uniemożliwia korzystania z funkcji Platformy MATRIX.
Dane objęte przetwarzaniem zawierają między innymi adresy IP komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników do połączenia się z Platformą, określenie użytej przeglądarki oraz inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego komputera i środowiska informatycznego Użytkownika Platformy, które będą wykorzystywane wyłącznie do gromadzenia anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z Platformy, kontroli działania poszczególnych funkcji Platformy i zostaną usunięte niezwłocznie po przetworzeniu.

6. Wykorzystanie poczty elektronicznej
Wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres e-mail użytkownika oznacza uzyskanie tego adresu e-mail Użytkownika podczas logowania, który będzie używany podczas kontaktowania się Platformy z Użytkownikiem, w tym do wysyłania powiadomień komunikatów, wiadomości, informacji.
Udostępniony adres poczty elektronicznej może być wykorzystany do przesyłania informacji o charakterze komercyjnym, na których otrzymywanie wyraził zgodę Użytkownik.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a ZPSB będą wykorzystane wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego stałego kontaktu oraz w szczególności odpowiedzi na zapytania Użytkownika, jak również powiadomień o charakterze systemowym.
Użytkownik ma możliwość anulowania funkcji otrzymywania powiadomień komunikatów, wiadomości, informacji, za wyjątkiem powiadomień, komunikatów niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy lub korzystania z możliwości Platformy przez Użytkownika.
W razie konieczności uzyskania kontaktu w kwestiach dotyczących funkcjonowania Platformy MATRIX, użytkownik może korzystać z adresu e-mail: matrix@zpsb.szczecin.pl.

7. Metody przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są automatycznie i ręcznie, a czas potrzebny do tego będzie zależeć od celu, dla którego są gromadzone. Przestrzegane są szczególne środki bezpieczeństwa aby zapobiec utracie danych, ich nielegalnemu lub niewłaściwemu wykorzystaniu oraz niewłaściwemu i nieautoryzowanemu dostępu do nich.

8. Prawa zainteresowanych
Użytkownicy mają prawo do kontaktu z ZPSB w celu uzyskania potwierdzenia obecności (lub braku) własnych danych osobowych. Mogą oni również uzyskać listę własnych danych osobowych przechowywanych przez ZPSB oraz informacje na temat charakteru wykorzystywania oraz celów przetwarzania danych osobowych, a także mogą zaktualizować swoje dane osobowe albo usunąć je.
Udostępnione dane osobowe mogą być wykorzystane do określenia lub przypisania odpowiedzialności cywilnej i karnej w przypadku jakiegokolwiek naruszenia obowiązujących przepisów prawnych w szczególności podejrzenia popełnienia przestępstwa komputerowego, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich lub bezprawnych działań skierowanych przeciwko Platformie MATRIX.
Dane mogą być udostępniane upoważnionym organom władzy państwowej w przypadkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z wymogami wynikającymi z tych norm.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przechowywane dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym funkcjonariuszom prowadzącym kontrolę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

9. Zmiany polityki prywatności
Wprowadzenie zmiany polityki prywatności może ograniczyć się do opublikowania nowej polityki prywatności lub pewnych jej zapisów. Jednakże, w przypadku jeśli nowa polityka prywatności lub jej nowe zapisy są mniej korzystne dla Użytkownika pod względem wykorzystania danych osobowych, ZPSB poinformuje o tym fakcie na Platformie MATRIX  wszystkich Użytkowników i umożliwi  wycofanie swoich danych osobowych.

Informacja o cookies

Zgadzam się Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej na ten temat znajdziesz w Regulaminie Platformy Matrix.